Projekt: „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w szkole Fundacji ECDiE”

 

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa nr 10 Edukacja
Działanie nr 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie nr 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

 

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy i zwiększenie szans na zatrudnienie 48 uczniów (21 kobiet i 27 mężczyzn) Szkoły Branżowej. Możliwe to będzie m.in. dzięki realizacji praktyk zawodowych bezpośrednio u pracodawców, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, a także wyposażeniu pracowni zawodowych. Dodatkowo wsparciem zostaną objęci nauczyciele kształcenia zawodowego, aby mogli w efektywny sposób przygotowywać uczniów zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Planowanymi efektami projektu są: wzrost kompetencji lub uzyskanie dodatkowych kwalifikacji 7 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 39 uczniów, a także 1 szkoła kształcenia zawodowego będzie wykorzystywać wyposażenia zakupione dzięki EFS.

 

Wartość projektu: 731 889,22 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 731 889,22 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 621 250,08 zł

Okres realizacji: 01.02.2020 r. – 30.09.2022 r.


Podstawowe informacje oraz zasady rekrutacji


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


Formularz zgłoszeniowy dla ucznia


Obowiązek informacyjny RODO