Deklaracja dostępności strony FECDiE

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej FECDiE.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-06-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1.1 – Alternatywa w postaci tekstu
 • 1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie
 • 1.3 – Możliwość adaptacji
 • 1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku
 • 1.4.3 – Kontrast (minimalny)
 • 1.4.5 – Tekst w postaci grafiki
 • 1.4.10 – Zawijanie tekstu
 • 1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem
 • 1.4.12 – Odstępy w tekście
 • 1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa
 • 2.1 – Dostępność z klawiatury
 • 2.2 – Wystarczająca ilość czasu
 • 2.3 – Ataki padaczki – Migotanie
 • 2.4 – Możliwość nawigacji
 • 2.5 – Sposoby wprowadzania danych
 • 3.1 – Możliwość odczytania
 • 3.2 – Przewidywalność
 • 3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji
 • 4.1 – Kompatybilność

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat.
 • E-mail: sekretariat@diakonia.pl
 • Telefon: 71 782 37 07

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
ul. ks. Marcina Lutra 2-8
54-239 Wrocław

E-mail: sekretariat@diakonia.pl

Telefon: 71 782 37 07

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra prowadzi działalność w następujących lokalizacjach:

 

I. przy ul. ks. Marcina Lutra 2-8 we Wrocławiu, gdzie mieści się siedziba główna oraz Zespół Szkół Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu socjalizacyjnego „Tęcza” i „Opoka”, Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań”, Przedszkole „Wesołe Nutki”, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin”. Na terenie posesji przy ul. ks. Marcina Lutra znajdują się budynki A, B i C. Przed wejściem na posesję znajdują się trzy miejsca parkingowe typu „Kis &Go”, dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Parkowanie samochodów odbywa się również wzdłuż ulicy Lutra.

 

Budynek A

 • Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście przez samo otwierające się drzwi zewnętrzne, które umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich dostanie się do wewnątrz budynku.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W godzinach pracy poszczególnych jednostek istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line za pomocą strony www.diakonia.pl.
 • Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.
 • Budynek nie posiada oznaczeń dla osób słabowidzących.
 • Budynek podzielony jest na 3 sektory: A, B, C.
Sektor A
 • W sektorze „A”, położonym na prawo od wejścia, mieści się administracja, wejście do Warsztatu Terapii Zajęciowej i aula.
 • Wejście do administracji oraz auli odbywa się główną klatką schodową (od poziomu 0 do poziomu 2).
 • Sektor „A” wyposażony jest w windę (od poziomu 0 do poziomu 3), platformy oraz podjazdy.
 • Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze oraz na 2 piętrze.
 • Wejście do Warsztatu Terapii Zajęciowej odbywa się klatką schodową z poręczami (od poziomu 0 do poziomu 3) oraz wyżej wspomnianą windą.
 • Warsztat Terapii Zajęciowej wyposażony jest w toalety dostępne dla uczestników. Toalety te są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W zdecydowanej większości korzysta się z oświetlenia elektrycznego – nawet w ciągu dnia.
Sektor B
 • W sektorze „B”, położonym na lewo od wejścia znajduje się szkolny blok sportowy oraz biblioteka szkolna.
 • W bloku sportowym jest duża sala i dwie szatnie z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
 • Sektor „B” wyposażony jest w windę (od poziomu 0 do poziomu 3).
 • W środku znajduje się 1 klatka schodowa z poręczami (od poziomu 0 do poziomu 3).
 • Blok sportowy zajmuje poziom 0 i 1.
 • Biblioteka znajduje się na półpiętrze, pomiędzy 1 i 2 piętrem.
 • Biblioteka nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Osobom takim książki przynosi bezpośrednio bibliotekarz.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na poziomie 0.
 • W zdecydowanej większości korzysta się z oświetlenia elektrycznego – nawet w ciągu dnia.
Sektor C
 • W sektorze „C”, położonym na lewo od sektora „B” znajduje się szkoła, a w niej sale lekcyjne i sekretariat uczniowski.
 • Szkoła jest zlokalizowana na 4 poziomach (parter, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro), każdy poziom posiada korytarz główny, wzdłuż którego znajdują się sale lekcyjne.
 • W budynku jest ogólnodostępna winda (od poziomu 0 do poziomu 3).
 • W środku znajdują się 2 klatki schodowe z poręczami (od poziomu 0 do poziomu 3).
 • Przy wejściu do szkoły znajduje się sekretariat, którego pracownicy są przygotowani do udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Obecnie brak jest pochylni zamontowanej przy wejściu do sekretariatu szkoły znajdującego się na parterze. Osoby niepełnosprawne mogą zakomunikować swoją obecność/chęć rozmowy poprzez dzwonek zamontowany przy schodach prowadzących do sekretariatu.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze budynku.
 • W zdecydowanej większości korzysta się z oświetlenia elektrycznego – nawet w ciągu dnia.

 

Budynek B

 • Budynek B znajduje się wewnątrz posesji przy ul. ks. Marcina Lutra 2-8. Dojście do budynku możliwe jest przez wejście główne Budynku A, następnie dojście następuje przez park. Budynek wyposażony jest w samo otwierające się drzwi zewnętrzne, które umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich dostanie się do wewnątrz budynku.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W godzinach pracy poszczególnych jednostek istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line za pomocą strony www.diakonia.pl.
 • Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.
 • Budynek nie posiada oznaczeń dla osób słabowidzących.
 • Budynek podzielony jest na 2 sektory: A, B.
Sektor A
 • W sektorze „A” mieści się stołówka, szkoła oraz internat.
 • Stołówka mieści się na parterze budynku.
 • Szkoła mieści się na 1 i 2 piętrze, internat mieści się na 3 piętrze.
 • Budynek jest 4 poziomowy, każdy poziom posiada korytarz główny (jednopoziomowy), wzdłuż którego znajdują się sale lekcyjne (poziom 1 i 2) oraz pomieszczenia internatu (poziom 3).
 • W budynku są dwie ogólnodostępne windy (od poziomu 0 do poziomu 3).
 • W środku znajduje się 1 klatka schodowa z poręczami (od poziomu 0 do poziomu 3).
 • Na parterze przy wejściu do budynku znajduje się sekretariat, którego pracownicy są przygotowani do udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Na 3 piętrze znajduje się dyżurka internatu, którego pracownicy są przygotowani do udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze budynku.
 • W zdecydowanej większości korzysta się z oświetlenia elektrycznego – nawet w ciągu dnia.
Sektor B
 • W sektorze tym mieszczą się Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, oddział przedszkola „Wesołe Nutki”, szkolna sala gimnastyczna oraz Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin”.
 • Do sektora prowadzą dwa wejścia przez samo otwierające się drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, które umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich dostanie się do wewnątrz budynku.
 • Wejście od strony parku prowadzi do umiejscowionych na parterze Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, sali gimnastycznej i przedszkola.
 • Wejście od strony Budynku C prowadzi do Domu Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” mieszczącego się na piętrach 1 – 3.
 • Sektor wyposażony jest w windę z dojściem od obu wejść.
 • Sektor wyposażony jest w 2 klatki schodowe z poręczami od poziomu 0 do poziomu 3.
 • Na 1 piętrze znajduje się dyżurka DPS-u, którego pracownicy są przygotowani do udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • W każdym module mieszkalnym DPS-u znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto na 1 piętrze budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W zdecydowanej większości korzysta się z oświetlenia elektrycznego – nawet w ciągu dnia.

 

Budynek C

 • Budynek C znajduje się wewnątrz posesji przy ul. ks. Marcina Lutra 2-8. Dojście do budynku możliwe jest przez wejście główne Budynku A, następnie przez park. Budynek wyposażony jest w samo otwierające się drzwi zewnętrzne umożliwiające osobom na wózkach inwalidzkich dostanie się do wewnątrz budynku.
 • Przy budynku znajduje się oszklona winda służąca do przemieszczania się od poziomu 0 do poziomu 1 dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W godzinach pracy poszczególnych jednostek istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line za pomocą strony www.diakonia.pl
 • Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.
 • Budynek nie posiada oznaczeń dla osób słabowidzących.
 • Budynek podzielony jest na 2 sektory: A, B.
Sektor A
 • W sektorze „A” znajduje się szkoła.
 • Do sektora prowadzi ogólnodostępne wejście przez samo otwierające się drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, które umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich dostanie się do wewnątrz budynku.
 • Szkoła jest zlokalizowana na 2 poziomach (parter, 1 piętro), każdy poziom posiada korytarz główny, wzdłuż którego znajdują się sale lekcyjne.
 • W środku znajduje się 1 klatka schodowa z poręczami (od poziomu 0 do poziomu 1).
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze budynku.
 • W zdecydowanej większości korzysta się z oświetlenia elektrycznego – nawet w ciągu dnia.
Sektor B
 • W sektorze „B” znajduje się Oddział Przedszkola „Wesołe Nutki”.
 • Do sektora „B” prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, które umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich dostanie się do wewnątrz budynku.
 • Przedszkole jest zlokalizowane na poziomie parteru.
 • Przedszkole wyposażone jest w szatnię oraz sale zabaw, sale odpoczynku, pomieszczenia gospodarcze.
 • Przedszkole wyposażone jest w toalety dostosowane do wieku podopiecznych.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze sektora „A”.
 • W przedszkolu korzysta się z oświetlenia dziennego i elektrycznego.

 

II. przy ul. Świątnickiej 25/27 we Wrocławiu gdzie mieści się Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin”.

 • Do budynku prowadzi wejście główne umiejscowione na wysokim parterze budynku. Przed budynkiem zamontowany jest podjazd, który umożliwia osobom na wózkach inwalidzkich dostanie się do wewnątrz budynku.
 • Budynek składa się z 3 kondygnacji (parter, piętro 1, piętro 2).
 • Budynek wyposażony jest w platformę i windę, które umożliwiają dostęp do każdej kondygnacji osobom z niepełnosprawnościami.
 • Przy wejściu głównym znajduje się recepcja, której pracownicy są przygotowani do udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • W środku znajdują się 3 klatki schodowe z poręczami (od poziomu 0 do poziomu 2).
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W każdym module mieszkalnym znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ponadto na parterze budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W godzinach pracy jednostki istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line za pomocą strony www.diakonia.pl.
 • Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.
 • Budynek nie posiada oznaczeń dla osób słabowidzących.
 • W zdecydowanej większości korzysta się z oświetlenia elektrycznego – nawet w ciągu dnia.

 

III. przy ul. Maksa Berga 9 gdzie mieszczą się pomieszczenia, w których realizowane jest zadanie „Prowadzenie działań aktywizujących mieszkańców na osiedlu Nowe Żerniki – Pilotaż”

 • Do budynku prowadzi wejście główne usytuowane na parterze.
 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na poziomie 0.
 • Wzdłuż głównego korytarza znajdują się pomieszczenia użytkowe.
 • Również na parterze znajdują się ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W godzinach pracy jednostki istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line za pomocą strony www.diakonia.pl.
 • Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.
 • Budynek nie posiada oznaczeń dla osób słabowidzących.
 • Wykorzystuje się oświetlenie dzienne i elektryczne.