Deklaracja dostępności strony FECDiE

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej FECDiE.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-06-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1.1 – Alternatywa w postaci tekstu
 • 1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie
 • 1.3 – Możliwość adaptacji
 • 1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku
 • 1.4.3 – Kontrast (minimalny)
 • 1.4.5 – Tekst w postaci grafiki
 • 1.4.10 – Zawijanie tekstu
 • 1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem
 • 1.4.12 – Odstępy w tekście
 • 1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa
 • 2.1 – Dostępność z klawiatury
 • 2.2 – Wystarczająca ilość czasu
 • 2.3 – Ataki padaczki – Migotanie
 • 2.4 – Możliwość nawigacji
 • 2.5 – Sposoby wprowadzania danych
 • 3.1 – Możliwość odczytania
 • 3.2 – Przewidywalność
 • 3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji
 • 4.1 – Kompatybilność

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat.
 • E-mail: sekretariat@diakonia.pl
 • Telefon: 71 782 37 07

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
ul. ks. Marcina Lutra 2-8
54-239 Wrocław

E-mail: sekretariat@diakonia.pl

Telefon: 71 782 37 07

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.