Zgodnie z ustawą z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593  z późn. zm.) kluczowym celem pomocy społecznej jest „umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Mając powyższe na uwadze pomoc społeczna „wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka”.

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra

prowadzi Domy Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” i „Samarytanin”, gdzie opiekę znajdują osoby starsze i przewlekle chore. Dodatkowo w ramach FECDiE prowadzone są również Całodobowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu socjalizacyjnego „Tęcza” i „Opoka”, których zadaniem jest pomoc młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.