Projekt: „Utworzenie i realizacja zadań CKZiU w placówkach Fundacji ECDiE”

 

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa nr 10 Edukacja
Działanie nr 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie nr 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

 

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 48 uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej i 30 uczniów Technikum Ekonomicznego Specjalnego prowadzonych przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra. Aby to osiągnąć, we współpracy z pracodawcami, będą realizowane różne formy kształcenia praktycznego. Ponadto organizowane będą dodatkowe zajęcia nauki zawodu, a także doposażone zostaną pracownie nauki zawodu. Wsparcie skierowane będzie również do nauczycieli kształcenia zawodowego.

Planowanymi efektami projektu są: wzrost kompetencji lub uzyskanie dodatkowych kwalifikacji 7 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 39 uczniów, a także 1 szkoła kształcenia zawodowego będzie wykorzystywać wyposażenia zakupione dzięki EFS.

 

Wartość projektu: 1 029 112,80 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 029 112,80 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 874 745,88 zł

Okres realizacji: 01.03.2020 r. – 30.09.2022 r.


Podstawowe informacje oraz zasady rekrutacji


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


Formularz zgłoszeniowy dla ucznia


Obowiązek informacyjny RODO