Projekt: „Klub seniora jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców m. Wrocławia”

 

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa nr 9 Włączenie społeczne
9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

 

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez kompleksowe działania w ramach nowo utworzonego Klubu Seniora. Zaplanowane aktywności mają na celu wzmocnić samodzielność i komfort życia osób starszych niesamodzielnych – 18 kobiet i 12 mężczyzn zamieszkałych na terenie woj. dolnośląskiego, m. Wrocław, w okresie do 30.09.2023.

Planowanym efektem projektu jest: utworzenie 30 miejsc świadczenia usług opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu.

 

Wartość projektu: 1 023 160,41 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 023 160,41 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 869 686,34 zł

Okres realizacji: 01.09.2020 r. – 30.09.2023 r.

 


 

W związku z realizacją projektu pn.: „Klub Seniora jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców m. Wrocławia” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra poszukuje osób na następujące stanowiska:

 

1. Psycholog

Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami starszymi i doświadczenie w prowadzeniu zajęć/poradnictwa dla seniorów.

 

2. Prawnik

Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami starszymi i doświadczenie w prowadzeniu zajęć/poradnictwa dla seniorów.

 

3. Trener jogi

Wymagania: udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia zajęć z jogi, min. 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

 

4. Trener nordic-walking

Wymagania: udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia zajęć z nordic-walking, min. 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

 

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe kryteria proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych za pomocą poczty elektronicznej na adres: jakub.pytel@diakonia.pl

 

– CV zawierające następującą informację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra z siedzibą we Wrocławiu, ul. ks. Marcina Lutra 2-8, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna

– Skan dokumentu potwierdzającego kwalifikacje

 

Więcej informacji można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem: 533-620-950, lub mailowo: jakub.pytel@diakonia.pl 

 


Obowiązek informacyjny RODO


Regulamin rekurtacji i uczestnictwa