Projekt: „Klub seniora jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców m. Wrocławia”

 

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa nr 9 Włączenie społeczne
9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

 

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez kompleksowe działania w ramach nowo utworzonego Klubu Seniora. Zaplanowane aktywności mają na celu wzmocnić samodzielność i komfort życia osób starszych niesamodzielnych – 18 kobiet i 12 mężczyzn zamieszkałych na terenie woj. dolnośląskiego, m. Wrocław, w okresie do 30.09.2023.

Planowanym efektem projektu jest: utworzenie 30 miejsc świadczenia usług opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu.

 

Wartość projektu: 1 023 160,41 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 023 160,41 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 869 686,34 zł

Okres realizacji: 01.09.2020 r. – 30.09.2023 r.

 


Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra informuje, iż dysponuje liczbą 30 odpłatnych miejsc w Klubie seniora. Warunkiem wznowienia działalności placówki jest uzbieranie odpowiedniej liczby uczestników. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem: jakub.pytel@diakonia.pl

 


Obowiązek informacyjny RODO


Regulamin rekurtacji i uczestnictwa