Projekt: „Poprawa warunków nauki w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt cyfrowy i dydaktyczny dwóch pracowni cyfrowych i matematycznych, chemicznej oraz przyrodniczej, a także kompleksowego wyposażenia pracowni gastronomicznej celem utworzenia w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.”

 

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Oś priorytetowa nr 7 Infrastruktura edukacyjna
Działanie nr 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
Poddziałanie nr 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF

 

Celem realizowanego projektu jest poprawa warunków nauki w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt cyfrowy i dydaktyczny pracowni cyfrowych, matematycznych oraz biologicznej i chemicznej, a także kompleksowe wyposażenie pracowni gastronomicznej celem utworzenia w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

 

Planowanymi efektami projektu są: wzmocnienie bazy i oferty dydaktycznej szkół, wzrost kompetencji cyfrowych uczniów, a także wzrost odsetka uczniów, którzy będą kształceni przy użyciu nowoczesnych technologii.

 

Wartość projektu: 449 999,08 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 444 999,08 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 378 249,23 zł

Okres realizacji: 01.09.2019 r. – 28.02.2021 r.