Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do współpracy

W związku z wejściem w życie od dnia 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1079) Prezes Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra zaprasza do współpracy podmioty wykonujące działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego (ze środków publicznych) dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek nauki w szkołach, dla których osobą prowadzącą jest Fundacja tj.:

  • Szkole Podstawowej Specjalnej,
  • Liceum Ogólnokształcącym Integracyjnym,
  • Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym,
  • Technikum Ekonomicznym Specjalnym,
  • Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej,
  • Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,
  • Polsko – Niemieckiej Szkole Podstawowej.

 

Zainteresowane podmioty powinny posiadać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie ww. świadczeń. Świadczenia będą udzielane w gabinecie świadczeniodawcy, z którym Fundacja zawrze porozumienie.

 

Zobacz także:

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

30 czerwca 2020
  https://www.youtube.com/watch?v=BOFwfGaOsf8 ...
+ czytaj więcej
Zmień rozmiar czcionki
Contrast