Polityka prywatności

 

WSTĘP

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich stron, witryn i aplikacji należących do Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. ks. Marcina Lutra 2-8, zamieszczonych w domenie diakonia.pl lub jej poddomenach. Polityka prywatności skierowana jest do osób, zwanych dalej Użytkownikami, korzystających z wyżej wymienionych stron i serwisów. Prezentuje ona zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane dotyczą (Użytkownika).

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra z siedzibą we Wrocławiu, ul. ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610366, REGON: 364109019, NIP: 894-30-75-889, zwana dalej FECDiE.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).  Można się z nim kontaktować w następujący sposób:
  • telefonicznie: Tomasz Grzybowski tel. +48 501 083 482.
  • emailem na adres:  iod@diakonia.pl .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach administrowania serwisem, prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zależny od ich sposobu pozyskania. Dane w logach serwera – bezterminowo lub do nadpisania. Dane z formularzy kontaktowych – do czasu załatwienia sprawy, a następnie w celach archiwalnych przez okres do 3 lat.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową lub utrudnieniem realizacji usług.

2. DANE GROMADZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA SERWISU

Zgodnie z dobrymi praktykami tworzenia serwisów www, nasz serwer przechowuje historię zapytań HTTP, które zostały do niego przesłane. Wśród danych, jakie są gromadzone w plikach logów na serwerze, mogą znajdować się:

 • publiczny adres IP komputera (Użytkownika ),
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • Login/Konto/Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • informacja o przeglądarce użytkownika,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
 • w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez  odnośnik -adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika,
 • informacje o błędach w przetwarzaniu żądania HTTP.

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, mogą to być:

 • Adres e-mail,
 • Nazwisko i imię,
 • Numer telefonu.

3. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas procesu wypełniania formularza kontaktowego.

4. SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH

Dane Użytkowników wykorzystywane są do celów administrowania serwisem, prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. DOKONYWANIE ZMIAN W DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Każdy Użytkownik może pisemnie, telefonicznie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych, a w niektórych przypadkach dokonać tych zmian samodzielnie w serwisie.

6. POLITYKA KORZYSTANIA PRZEZ SERWIS Z PLIKÓW COOKIES (CIASTECZEK)

Wszelkie informacje dotyczące plików cookies znajdują się tutaj: https://diakonia.pl/cookie-policy/

7. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON UMIESZCZONYCH NA STRONIE SERWISU

Właściciel serwisu informuje, że serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

8. ZABEZPIECZENIE DANYCH  UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE

Fundacja ECDiE jako administrator danych osobowych wdrożyła i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe podawane przez użytkowników chronione są zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

 • Komunikacja pomiędzy urządzeniem końcowym użytkownika/klienta a serwerami FECDiE w przypadku przekazywania danych osobowych jest chroniona poprzez szyfrowanie komunikacji z użyciem protokołu SSL.
 • Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na zabezpieczonych serwerach na terytorium UE i nie są przekazywane do państw trzecich, z zastrzeżeniem przypadków, gdy dane te mogą być przekazywane do państw trzecich w związku ze współpracą pomiędzy FECDiE a Google i/lub Facebook (pkt 6 powyżej). Dane nie są przetwarzane przez FECDiE w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.
 • Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu.
 • Dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W POLITYCE PRYWATNOŚCI

FECDiE zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki prywatności na stronach/witrynach internetowych FECDiE

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 01.09.2019r.

 

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO