Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób potrzebujących oraz ich rodzin, a także umożliwienie im życia w warunkach nieuwłaczających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna być kierowana w taki sposób, aby doprowadzić do usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. W naszych Domach Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” i „Samarytanin” opiekę znajdują osoby starsze i przewlekle chore. Pomagamy pensjonariuszom w codziennej pielęgnacji zdrowia i w załatwianiu bieżących spraw osobistych.

Dodatkowo w ramach Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra prowadzone są również Całodobowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu socjalizacyjnego „Tęcza” i „Opoka”, których zadaniem jest pomoc młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.